Hướng dẫn mở sổ kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập sẽ có nhiều công việc cần thực hiện. Kế toán viên đảm nhận vai trò quan trọng, thao tác mở sổ kế toán, mở tài khoản ngân hàng, hạch toán các chi phí ban đầu… xây dựng nền tảng cho hoạt động kế toán trong tương lai.

Công cụ phần mềm kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập được phát triển mang đến giải pháp nghiệp vụ hoàn chỉnh hỗ trợ kế toán viên. Hướng dẫn và hỗ trợ thao tác nghiệp vụ hiệu quả. Tuy nhiên, hoạt động mở sổ kế toán yêu cầu người thực hiện cần nắm rõ các bước để thực hiện. Chia sẻ dưới đây sẽ hướng dẫn kế toán viên mở sổ kế toán cho doanh nghiệp mới đúng quy định.

Quy trình các bước mở sổ kế toán

Sổ kế toán là tài liệu quan trọng của các doanh nghiệp để quản lý, ghi chép thông tin kinh doanh, hóa đơn nhập – xuất hàng… Giúp kế toán viên tổng hợp và lên báo cáo tài chính chính xác trong các kỳ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp mới thành lập cần mở sổ kế toán theo đúng quy định.

Mở sổ kế toán với doanh nghiệp mới có thể thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Doanh nghiệp cần đăng ký chế độ kế toán với cơ quan Thuế, theo các thông tư 132, 133, 200. Doanh nghiệp vừa và nhỏ đăng ký theo quyết định 48, doanh nghiệp lớn đăng ký theo chế độ 15.
  • Bước 2: Chọn ra hình thức sổ kế toán: Nhật ký sổ cái, nhật ký chứng từ, nhật ký chung hay chứng từ ghi sổ.
  • Bước 3: Chọn hình thức kế toán tính giá trị hàng tồn kho. Các phương pháp tính giá hàng tồn kho: Nhập trước – xuất trước, Bình quân gia quyền tức thời/ cuối kỳ, giá trị thực tế đích danh.
  • Bước 4: Chọn phương pháp khấu hao tài sản cố định, theo các cách sau: khấu hao theo đường thẳng, khấu hao số lượng và khối lượng sản phẩm hàng hóa sản xuất được, khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

Lưu ý mở sổ kế toán với doanh nghiệp mới thành lập

Mở sổ kế toán với doanh nghiệp mới là công việc quan trọng, yêu cầu cần thực hiện ngay và đúng quy định. Kế toán viên cần lưu ý những điểm sau khi mở sổ kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập.

Sổ kế toán cần được mở từ ngày doanh nghiệp thành lập. Trong đó, người đại diện pháp lý của công ty trước pháp luật, kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm ký duyệt sổ bằng tay.

Sổ kế toán phải sử dụng mẫu in sẵn hoặc kẻ sẵn theo quy định. Sau đó đóng thành quyền hoặc để dạng tờ rời. Yêu cầu cụ thể với sổ kế toán dạng quyển hoặc dạng tờ rời:

  • Sổ kế toán dạng quyền thì trang đầu cần có đầy đủ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, kỳ sổ, họa tên người mở sổ, giữ và ghi sổ. Sổ kế toán cần được đánh dấu từ đầu đến cuối, ở giữa 2 tờ cần có dấu giáp lai.
  • Sổ kế toán dạng tờ rời phải ghi rõ thông tin doanh nghiệp, người ghi sổ, ngày sử dụng, phải được giám đốc hoặc người chịu trách nhiệm trước pháp luật đóng dấu xác nhận. Tờ rời cần được sắp xếp đúng ngày tháng và thứ tự để kiểm kê.

Công ty mới thành lập có nhiều vấn đề thủ tục cần hoàn thiện, các hoạt động nghiệp vụ được quy định rõ ràng trong luật. Người thực hiện cần nắm rõ quy trình các bước và quy định trong thông tư để hoàn thiện việc mở sổ đúng luật.

Phần mềm https://sme.misa.vn/63432/8-cong-viec-ke-toan-cua-mot-doanh-nghiep-moi-thanh-lap-can-lam/ sẽ hỗ trợ kế toán viên trong thực hiện nghiệp vụ ghi chép, tổng hợp thông tin số liệu, hạch toán tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp.